FORENINGENVedtægter

Vedtægter for

Lions Logo4 

Copenhagen Lions
Est. 2014

 
§ 1 Navn
§ 1.1 Foreningens navn er Copenhagen Lions – i vedtægterne omtalt som CL.
 
§ 2 Hjemsted
§ 2.1 CL’s hjemsted er Københavns Kommune.
 
§ 3 Formål
§ 3.1 CL’s formål er at samle skøjteinteresserede i Københavns Kommune, som i forpligtende fællesskab ønsker at dyrke en af sportsgrenene; ishockey, kunstskøjteløb, slædehockey (handicapsport) og rulleskøjtehockey/løb.
§ 3.2 CL vil bidrage til at fremme den enkeltes og fælleskabets sundhed og trivsel, i et positivt og sundt sportsligt miljø. Endvidere skal CL være med til at fremme kendskabet til og interessen for de forskellige sportsgrene gennem afholdelse af aktiviteter og arrangementer.
 
§ 4 Medlemsskab
§ 4.1 CL optager som medlem enhver, som har betalt kontingent og som tilslutter sig foreningens formål
§ 4.2 Hvis et medlem overtræder CL’s vedtægter og ordensregler, kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet. Medlemmet kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling
§ 4.3 Som ungdomsmedlem anses medlemmer, der ikke er fyldt 20 år før den 1. januar i regnskabsåret. Øvrige medlemmer er seniormedlemmer.
§ 4.4 Aktive medlemmer er medlemmer, der deltager aktivt på et af klubbens hold eller aktivt deltager i et af klubbens sportslige initiativer. Øvrige medlemmer er passive medlemmer.
§ 4.5 Æresmedlemmer kan efter forslag fra bestyrelsen udnævnes ved en generalforsamlingsbeslutning.
 
§ 5 Indmeldelse, udmeldelse og eksklusion
§ 5.1 Indmeldelse skal ske på CL’s hjemmeside, www.copenhagenlions.dk.
§ 5.2 Aktive medlemmer betaler et indmeldelsesgebyr på 300 kr. og modtager en velkomstpakke og medlemskort.
§ 5.3 For medlemmer under 18 år skal indmeldelsen tiltrædes af en forældre/værge.
§ 5.4 Medlemskabet opretholdes, indtil et medlem skriftligt meddeler sin udtræden, hvilket kan ske til den 31. august.
§ 5.5 Udmeldelsen skal sendes pr. e-mail og være afsendt senest den 31. august.
§ 5.6 Bestyrelsen kan med 2/3 flertal ekskludere et medlem med øjeblikkelig virkning eller til et af bestyrelsen fastsat tidspunkt, på grund af kontingentrestance eller på grund af, at et medlem ikke overholder klubbens love, ordensforskrifter, sportslige regler eller på grund af sin adfærd i eller uden for klubben.
§ 5.7 Såfremt medlemmet kræver det, skal bestyrelsens beslutning forelægges den førstkommende ordinære generalforsamling. Medlemmets appel af eksklusion medfører dog ikke, at den af bestyrelsen meddelte eksklusion får opsættende virkning.
§ 5.8 Eksklusionen er endelig, hvis 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer stemmer for den.
§ 5.9 Eksklusion på grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelsen for det regnskabsår, i hvilken udelukkelsen finder sted.
 
§ 6 Kontingent
§ 6.1 Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår af generalforsamlingen.
§ 6.2 Kontingentet vil forfalde d. 1. september hvert år, og være for perioden d. 1. september til d. 31 august, og skal være indbetalt til CL senest d. 30. september for det pågældende medlemsår.
§ 6.3 Såfremt indmeldelse sker efter d. 1. september og i løbet af sæsonen, reduceres kontingentet forholdsmæssigt til nærmeste månedsstart. Sker indmeldelse således før d. 15. i en måned, betales der for indeværende måned, sker indmeldelse efter d. 15. i måneden, betales der først kontingent fra kommende måned.
§ 6.4 Generalforsamlingen kan beslutte særlige kontingenter for særlige grupper af medlemmer, herunder medlemmer af særlige hold.
§ 6.5 Bestyrelsen kan i særlige tilfælde og højst for et regnskabsår ad gangen bevillige kontingentfrihed til enkelte medlemmer.
§ 6.6 For sent indbetalt kontingent pålægges et administrationsgebyr på 200 kr. Dette gebyr fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og skal godkendes af den førstkommende generalforsamling.
 
§ 7 Kontingentsatser
§ 7.1 For ishockeyafdelingen inddeles kontingentet som følger:
 • Senior (18 år og opefter)
 • Old Boys
 • Forældre
 • U15-U17
 • U11-U13
 • U7-U9
 • Løveskole
 • Passive medlemmer
§ 7.2 For kunstskøjteløberafdelingen inddeles kontingentet som følger:
 • Senior (18 år og opefter)
 • Ungdom (10-17 år)
 • Børn (0-9 år)
 • Passive medlemmer
§ 7.3 For slædeishockeyafdelingen inddeles kontingentet som følger:
 • Senior (18 år og opefter)
 • Ungdom under 18 år
 • Passive medlemmer
§ 7.4 For rullehockeyafdelingen inddeles kontingentet som følger:
 • Senior (18 år og opefter)
 • Ungdom under 18 år
 • Passive medlemmer
 
§ 8 Generalforsamlingen
§ 8.1 Generalforsamlingen er CL’s øverste myndighed.
§ 8.2 Ordinær generalforsamling afholdes i perioden 1. april – 31. maj.
§ 8.3 På den ordinære generalforsamling behandles følgende dagsordenspunkter:
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for den afsluttende sæson
 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab
 4. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer
 5. Bestyrelsens forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår
 6. Fastsættelse af kontingent og administrationsgebyr for for sent indbetalt kontingent i den efterfølgende kontingentperiode d. 1. september samme år til d. 31. august efterfølgende år
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af revisor
 9. Valg af en eller to suppleanter til bestyrelsen
 10. Eventuelt
§ 8.4 Mødeberettiget på generalforsamlingen er alle medlemmer, der med et gyldigt medlemsbevis eller kvittering for betaling af medlemskontingent kan dokumentere deres medlemskab.
§ 8.5 Medlemmer under 16 år kan møde ved eller med en forælder/værge.
§ 8.6 Alle medlemmer, der er fyldt 16 år året før generalforsamlingen, har personlig stemmeret.
§ 8.7 For andre ungdomsmedlemmer, der ikke har personlig stemmeret, har deres forælder/værge stemmeret.
§ 8.8 Tilsvarende gælder for ungdomsmedlemmer, der har personlig stemmeret, men ikke er fyldt 18 år, som møder ved eller med en forælder/værge.
§ 8.9 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være et medlem af bestyrelsen.
§ 8.10 Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremmet til afstemning på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.
§ 8.11 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simplet stemmeflertal, med mindre andet følger af vedtægterne. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem, og således at hver fremmødt kun kan medbringe en fuldmagt.
§ 8.12 Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen skønner det nødvendigt, eller 1/3 af CL’s medlemmer kræver det.
§ 8.13 Ekstraordinær generalforsamling skal i så fald indkaldes til afholdelse senest 6 uger fra kravets fremkomst. Generalforsamlingen skal indkaldes skriftligt, dette kan gøres ved opslag på CL’s hjemmeside.
§ 8.14 Den ordinære generalforsamling indkaldes med 3 ugers varsel, og indkaldelsen skal ske med angivelse af dagsorden for generalforsamlingen.
§ 8.15 Indkaldelsen foretages enten på CL’s hjemmeside www.copenhagenlions.dk eller ved særskilt e-mail til de enkelte medlemmer. Endvidere skal indkaldelsen fremgå at et opslag i ishallen.
§ 8.16 Med indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal følge information om, hvorledes CL’s regnskab kan rekvireres fra bestyrelsen.
 
§ 9 Bestyrelsen
§ 9.1 CL’s ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 5 og højst 9 medlemmer.

§ 9.2

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og yderligere fem bestyrelsesmedlemmer, og som vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsessupplenánter vælges for et år ad gangen på den ordniære generalforsamling.

Formanden og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, mens kasseren og tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

Genvalg kan findes sted.

§ 9.3 Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, foretages suppleringsvalg på førstkommende generalforsamling. I tiden fra et medlems udtræden og til førstkommende generalforsamling er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv, såfremt der ikke er det fornødne antal suppleanter.
§ 9.4 Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 18 år og har været medlem i mindst 6 måneder. Generalforsamlingen kan dog dispensere for valgbarhed.
§ 9.5 Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand og en kasserer.
§ 9.6 Bestyrelsen skal så vidt det er muligt sammensættes repræsentativt og ligeligt fordelt, med repræsentanter fra foreningens fire afdelinger.
§ 9.7 Bestyrelsen varetager CL’s tarv udad- og indadtil. Det påhviler herunder bestyrelsen at føre tilsyn med den virksomhed, som personer udfører lønnet såvel som ulønnet for CL.
§ 9.8 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 9.9 Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller to bestyrelsesmedlemmer kræver det.
§ 9.10 Indkaldelsen skal så vidt muligt ske skriftligt med angivelse af en dagsorden.
§ 9.11 Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
§ 9.12 Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands (næstformand) stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§ 9.13 Et bestyrelsesmedlem kan, såfremt den pågældende er forhindret, undtagelsesvis afgive sin stemme skiftligt for så vidt angår et eller flere punkter der skal behandles på et konkret bestyrelsesmøde.
§ 9.14 I økonomiske anliggender er formandens og kassererens tilstedeværelse påkrævet.
§ 9.15 Ved hvert bestyrelsesmøde skal der føres beslutningsreferat, som underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
§ 9.16 De ikke deltagende bestyrelsesmedlemmer skal ved underskrift bekræfte, at de har læst referatet.
 
§ 10 Økonomi
§ 10.1 CL’s kasserer skal varetage og være ansvarlig for opkrævning og drage omsorg for indbetaling af CL’s indtægter og andre pengeindgange til CL, og varetage betaling af CL’s udgifter og andre betalinger, der påhviler CL.
§ 10.2

Kassereren har ansvaret for kasseregnskabet og skal månedligt aflægge regnskab til bestyrelsen og skal endvidere sikre udarbejdelse af årsregnskab til endelig revision af en statsautoriseret revisor.

§ 10.3 CL’s kassebeholdning skal være indsat på en bankkonto lydende på navnet Copenhagen Lions. Alle pengeindgange skal indsættes på CL’s konti, og alle betalinger skal foregå fra disse konti.
§ 10.4 Bestyrelsen kan dog bestemme, at der til givne formål og for en given periode udleveres en begrænset kontant kassebeholdning, over hvilken der siden føres regnskab. En sådan beslutning skal meddeles kassereren snarest muligt.
§ 10.5 Der kan etableres et professionelt selskab ejet helt eller delvist af CL m.h.p. deltagelse i Superisligaen.
§ 10.6 For det tilfælde, at en professionel afdeling etableres som en del af CL, ligeledes m.h.p. deltagelse i Superisligaen, skal der oprettes særskilte drifts- og balancekonti, og saldiene skal fremgå af CL’s regnskab.
§ 10.7 Bestyrelsen kan vedtage, at der skal vederlægges eller ydes anden form for støtte til trænere for det arbejde, de udfører arbejde for klubben.
§ 10.8 Bestyrelsen kan vederlægge eller betale honorarer til personer eller firmaer, der i øvrigt efter bestyrelsens anmodning udfører arbejde for CL. Herunder kan der indgås aftaler om honorering af spillere der spiller på CL’s bedste hold.
 
§ 11 Regnskab og valg af revisorer
§ 11.1 CL’s regnskabsår er 1. januar – 31. december.
§ 11.2 Første regnskabsår er dog fra stiftelsen d. 28. februar 2014 til 31. december 2014.
§ 11.3 Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en revisor valgt af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Ingen medlemmer af bestyrelsen eller personer, der i øvrigt deltager i driften af CL, kan vælges som revisor.
§ 11.4 Den valgte revisor kan til enhver tid forlange indsyn i CL’s regnskabsbilag, konti, depoter og kassebeholdning, og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.
   
 
§ 12 Tegning og hæftelse
§ 12.1 Foreningen CL tegnes af formanden eller kassereren, eller af andet bestyrelsesmedlem der af bestyrelsen er bemyndiget her til.
§ 12.2 Bestyrelsen kan fastsætte andre retningslinjer for mindre væsentlige økonomiske anliggender, samt når ganske særlige forhold berettiger dette.
§ 12.3 Der påhviler ikke CL’s eller bestyrelsens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af CL påhvilede forpligtelser.
 
§ 13 Vedtægtsændringer
§ 13.1 Til ændring af nærværende vedtægter, herunder fusion med andre foreninger, kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.
 
§ 14 Opløsning eller overdragelse af CL’s formue
§ 14.1 Til CL’s opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer.
§ 14.2 Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.
§ 14.3 Ved opløsning tilfalder CL’s formue og øvrige værdier til fremme af ishockey, kunstskøjteløb, slædeishockey eller rullehockey i Københavns Kommune.

Som vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling d. 28. februar 2014.

Ændret på ekstraordinær generalforsamling d. 31. juli 2014 og ekstraordinær generalforsamling d. 29. juni 2015.

Ændret på ordinær generalforsamling d. 24. maj 2016