NYHEDERGeneralforsamling 2016

Generalforsamling 2016
Tuesday, May 10, 2016   -  skrevet af: admin

Tilbage

Indkaldelse til generalforsamling d. 24. maj 2016
 
TIRSDAG D. 24. MAJ 2015 - KL. 19.00-21.00.

Generalforsamlingen afholdes i SKK´s klublokaler i Østre skøjtehal - Sionsgade 15, 2100 København Ø. 

På den ordinære generalforsamling behandles følgende dagsordenspunkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for den afsluttende sæson
 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab
 4. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer
 5. Bestyrelsens forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår
 6. Fastsættelse af kontingent og administrationsgebyr for for sent indbetalt kontingent i den efterfølgende kontingentperiode d. 1. september samme år til d. 31. august efterfølgende år
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af revisor
 9. Valg af en eller to suppleanter til bestyrelsen
  10. Eventuelt

 

Ad. 4

§ 10 Økonomi

§ 10.2   Kassereren skal forestå kasseregnskabet og kvartalsvis aflægge regnskab til
bestyrelsen og skal endvidere udarbejde årsregnskab til eventuel viderebearbejdelse af CL’s revisor.

§10.2 ændres til følgende ordlyd;

§ 10.2   Kasseren har ansvaret for kasseregnskabet og skal månedligt aflægge regnskab til
bestyrelsen, og skal endvidere sikre udarbejdelse af årsregnskab til endelig revision af en statsautoriseret revisor.

 

§ 12 Tegning og hæftelse

§ 12.1   CL tegnes i økonomiske og andre væsentlige anliggender ved underskrift af formanden og klubbens kasserer.

§12.1 ændres til følgende ordlyd;

§ 12.1   Foreningen Copenhagen Lions tegnes af formanden eller kasseren, eller af andet bestyrelsesmedlem der af bestyrelsen er bemyndiget hertil.

 

Forslag 1.

Bestyrelsen foreslår at der reduceres i antallet af bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen, så der fremadrettet er 5 i stedet for 7 bestyrelsesmedlemmer, og 2 suppleanter.

Grunden til denne ændring er at flere af de nuværende bestyrelsesmedlemmer ønsker at fratræde bestyrelsen og deltage i foreningsarbejdet i det respektive afdelinger, såsom ishockey og kunstskøjteløb.

Derudover er der brug for en omstrukturering i forbindelse med, at CL fik tildelt driften af Ørestad Skøjtehal.

I denne sammenhængen forslås det at de 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter alle er på valg, så der jf. § 9.2 kan dannes en bestyrelse som opfylder denne §’s pålydende. Flere af de udtrædende bestyrelsesmedlemmer stod til at skulle have haft fortsat et år yderligere.

Ad. 6.

Bestyrelsen foreslår følgende kontingent satser for CLS;

????? – Tone og Hjørdis.

Bestyrelsen foreslår at fastholde kontingent satser for CL ishockey fra sidste sæson.

Ad. 7.

Der skal vælges 5 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen foreslår følgende;

 • Erling Nielsen

 • Tone Hay

 • Henrik Ørsted

 • Christian Rahbek Leth

 • Mogens Friborg

Ad. 8.

Der skal vælges en revisor.

Bestyrelsen foreslår;

 • Jørgen Nordbæk eller Lone Sørensen

Ad. 9.

Der skal vælges to suppleanter.

Bestyrelsen foreslår;

 • Hjørdis Wederwang

 • Bent Jørgensen

  Foreningens regnskab kan rekvireres fra tirsdag d. 17. maj - ved henvendelse til foreningens kasser og eller formand.